Kulturlänkar

Search Keyword: Totat hittades 63 result.
Etikett: offentlig förvaltning Ordering

Nordiska förlag och teater kan söka om översättningsstöd för översättning av nordisk litteratur och drama till andra nordiska språk. Man söker om översättningsstöd i det land där originalverket har publicerats. Översättningsstöd administreras av NORLA (Norsk Litteratur i Utlandet) i samarbete med de andra nationella litteraturcentralerna.

www.norla.no/no/forside/nordisk_oversettelsesstoette

Information om det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2010.

www.norden2010.dk/da

Nordiska ministerrådets informationstjänst.

www.hallonorden.org

Jobbar för ökat samarbete mellan de nordiska länderna med fokus på skola och utbildning, information, ungdomsutbyte, vänortssamarbete, kultur m.m.

www.foreningen-norden.dk

Främjar film- och Tvproduktion av hög kvalitet i de nordiska länderna.

www.nordiskfilmogtvfond.com

Nordiskt samarbetsorgan som främjar kultursamarbete mellan de nordiska länderna.

www.nordiskkulturfond.org

De nordiske landes officielle samarbejde.

www.norden.org

Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.

www.nordenifokus.se

Information om IFACCA - International Federation of arts councils and culture agnecies.

www.ifacca.org

Här hittar du information om initiativ och aktiviteter från INCP - International Network on Cultural Policy.

http://www.incp-ripc.org

Främjar internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.

http://portal.unesco.org

Utbildning, kultur och kulturarv, sport och ungdomsverksamhet.

www.coe.int

Beviljar produktionsstöd till finländsk yrkesmässig filmproduktion.

www.ses.fi

Fackförbund för anställda inom press, tv, radio och förlagsbranschen.

www.journalistiliitto.fi

Har som uppgift att skydda barn från eventuell skadlig inverkan i bildprogram.

www.vet.fi

Specialbibliotek som producerar och förmedlar litteratur för dem som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker.

www.celia.fi

Ideell intresseorganisation för översättare och tolkar.

www.sktl.net

Information om de statliga museerna i Finland.

www.fng.fi

Vill bevaka filmbranschens allmänna och gemensamma intressen.Filminstitutets mål är att förbättra branschens allmänna verksamhets-förutsättningar, att främja filmkulturen på Åland och att ordna utbildning samt evenemang inom branschen.

http://www.alandsfilminstitut.com/

Främjar symfoni- och kammarorkesterverksamheten i Finland samt bevakar orkestrarnas intressen och rättigheter.

www.sinfoniaorkesterit.fi

Fackförbund i musikbranschen.

www.musicfinland.com

Webbportal om grönländska muséer.

www.museum.gl

Information om nationalmuséets utställningar, öppettider etc.

www.natmus.gl

Biblioteksdatabas samt information om öppettider etc.

www.katak.gl

Grönlands officiella webplats med information om parlamentet, internationella relationer etc.

www.dk.nanoq.gl

En webbportal om grönländsk kultur.

http://www.kultur.gl/

Information om statsministern, ämbetet och Färöarna.

http://tinganes.fo/

Innehåller information om Nordens Hus på Färöarna, kalender, länkar etc.

www.nlh.fo

Innehåller information om och av forskningsrådet på Färöarna.

www.gransking.fo

Nordens Hus i Reykjavik fungerar som forum för förmedling av nordisk kultur och nordiskt samarbete.

www.nordenshus.is

Forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål.

www.kulturrad.no

Har ansvar for kultur, medier, idrett och frivillig virksomhet.

www.regjeringen.no

Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet.

http://www.asub.ax/

Webbplats som samlar information om det offentliga Åland och som ges ut av landskapsregeringen.

www.aland.ax

Webbplatsen för Ålands lagting.

http://www.lagtinget.ax/

Ålands landskapsregering upprätthåller sidorna för att förbättra landskapsregeringens tillgänlighet.

www.regeringen.ax

Stöder och utvecklar åländskt kulturliv.

www.kultur.ax

Har till uppgift att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.

http://www.nipa.ax/

Ger information om skolor och utbildning på Åland.

www.skolnet.ax

Administrerer en række forskellige tilskud på musikområdet for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

www.kunst.dk/musik

Administrerer en række forskellige tilskud på litteraturområdet for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

www.kunst.dk/litteratur

Ministeriets ressortområde dækker: Skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder.

www.kum.dk

Styrelse under Kulturministeriet som har til opgave at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelte og for samfundet som helhed.

www.kulturarv.dk

Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk samarbejdsorganisation for de professionelle kunstneres organisationer.

www.dansk-kunstnerraad.dk

Samler information om dansk kunst og kultur på engelsk. Indeholder undersider for information om litteratur, billedkunst, musik og scenekunst for dem udenfor Danmark.

www.danisharts.info

Center for moderne dans og selvejende institution under Kulturministeriet.

www.dansenshus.dk

Administrerer en lang række forskellige tilskud på billedkunstområdet for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

www.kunst.dk/billedkunst

Jobbar för att samtidskonstens alla yttringar ska ges möjlighet att synas i samhällsmiljön.

www.statenskonstrad.se

Värnar om kultur- och mediefrågor samt idrottsfrågor.

www.regeringen.se

Central myndighet inom språk i Sverige. Jobbar med dialekter, namn, folkminne, språkvård och språkpolitik.

www.sofi.se

Avdelning inom Riksarkivet. Arbetar för att det ska vara lättare att utnyttja arkivmaterial och vänder sig till alla som söker information och kunskap om och ur statliga arkiv.

www.svar.ra.se

Stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

www.formas.se

Främjar galleriernas roll i offentligt svenskt konstliv, bevakar medlemmarnas gemensamma intressen och arbetar för seriös utställarverksamhet.

www.galleriforbundet.com

Rådet har fullföljt sitt knappt fem år långa uppdrag, men du hittar rapporter och länkar på webbplatsen.

www.rafd.se

Förvaltningsmyndighet för frågor om bl.a. byggs miljö och hushållning med mark- och vattenområden. Ansvarar också för administration av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

www.boverket.se