Ansökningshjälp

Här följer en kort beskrivning om hur du ansöker om bidrag från Kulturkontakt Nord.

Före du börjar fylla i en ansökning ska du bekanta dig med programmen och modulerna för att välja den rätta modulen för din ansökning. Varje modul har en egen ansökningsblankett. Kulturkontakt Nords ansökningsprocess sker elektroniskt.

1. Skapa ett brukarkonto

För att kunna ansöka om bidrag från Kulturkontakt Nord måste du skapa ett brukarkonto på http://applications.kknord.org/user/register.php.

 

 

2. Inloggning

Logga in på ditt brukarkonto på http://applications.kknord.org/user/login.php.

Läs mer

3. Ditt brukarkonto

Via ditt brukarkonto har du tillgång till de elektroniska ansökningsblanketterna och kan fylla i en ansökning för de moduler som är öppna för ansökningar. Brukarkontot fungerar också som ett kommunikationsmedel mellan den sökande och Kulturkontakt Nord.

Läs mer

4. Att fylla i och sända in en ansökning

Du måste logga in via ditt brukarkonto för att påbörja en ny ansökning och fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Fyll noggrant i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningarna.

Läs mer

5. Efter att du sänt ansökningen till Kulturkontakt Nord

Du får per e-post en bekräftelse på att Kulturkontakt Nord har mottagit din ansökning och en pdf-kopia av din ansökning sparas på ditt brukarkonto. Ifall du inte har fått bekräftelsen per e-post skall du kontrollera din skräppost.

Läs mer

6. Besked om bidrag

Alla sökande får besked om besluten per e-post och meddelandet sparas även på den sökandes brukarkonto.

Läs mer

---

 

1. Skapa ett brukarkonto

För att kunna ansöka om bidrag från Kulturkontakt Nord måste du skapa ett brukarkonto på http://applications.kknord.org/user/register.php. Den sökande skapar ett brukarkonto genom att fylla i ett webbformulär.

1.1. Välj typ av sökande

Varje sökande bör först definiera vilken typ av sökande den är enligt följande kategorier: individ, organisation eller grupp. Modulen för mobilitetsstöd accepterar endast individer som sökande. Välj rätt typ av sökande från rullgardinsmenyn. Byt inte typ av sökande i ditt brukarkonto.

Individ: sökande är en fysisk person som söker bidrag.
Grupp: de sökande är en grupp av fysiska personer som tillsammans söker bidrag. I detta fall behöver vi information om samtliga gruppmedlemmar.
Organisation: sökande är en organisation, förening eller ett företag med ett organisationsnummer.

1.2. Välj brukar-ID och lösenord

När du skapar ett brukarkonto väljer du samtidigt ett brukar-ID (e-postadress) och ett lösenord som du använder vid inloggningen.
Du bör ange en aktiv e-postadress. E-postadressen blir ditt brukar-ID. Du kan använda samma e-postadress endast en gång.

Alla meddelanden om ansökningen kommer att sändas till den e-postadress du har angivit. Kontrollera din skräppost då e-post från Kulturkontakt Nord kan hamna i skräppostfiltret. För att undgå att e-post från Kulturkontakt Nord klassificeras som skräppost kan du lägga Kulturkontakt Nord i din förteckning över säkra avsändare. Om du företräder en organisation ska du använda organisationens e-postadress.

Använd helst inte Hotmail eller Yahoo e-postadresser, det har visat sig att det kan uppstå problem för e-post från Kulturkontakt Nord att nå fram.

Välj ett lösenord som du lätt kommer ihåg. Ett säkert lösenord innehåller både stora och små bokstäver samt nummer eller specialtecken. Ge aldrig lösenordet till en tredje part och bevara det på en säker plats.

1.3. Kontaktperson

Varje ansökning måste ha en kontaktperson. Om ansökningen blir beviljad ansvarar kontaktpersonen för projektets administration i förhållande till Kulturkontakt Nord. Om kontaktpersonen byts ut under projektets gång bör detta omedelbart meddelas till Kulturkontakt Nord.
Kontaktpersonen ansvarar för t.ex. följande:

  • budget och andra ekonomiska angelägenheter
  • för information till Kulturkontakt Nord om eventuella ändringar i ansökningen eller projektet
  • godkännande och undertecknande av Kulturkontakt Nords kontrakt

1.4. Om den sökande är en grupp

Namnge alla gruppmedlemmar vid registrering samt ange gruppens namn.

Grupper som beviljas bidrag skall fylla i en fullmakt . Med denna fullmakt skall gruppen befullmäktiga en gruppmedlem att representera gruppen i kontakten med Kulturkontakt Nord.

Blanketten för fullmakten skall skrivas ut och undertecknas av alla gruppens medlemmar. Kontaktpersonen ansvarar för att alla gruppmedlemmar undertecknar fullmakten, varefter den skall sändas till Kulturkontakt Nord per post.

1.5. Tillåt din browser Java Script när du fyller i webbformuläret

Lägg till grupp medlem -funktion: Du måste tillåta Java Script för att formuläret skall fungera korrekt.

2. Inloggning

Logga in på ditt brukarkonto på http://applications.kknord.org/user/login.php med der brukar-ID (e-postadress) och lösenord du valt när du skapade ditt brukarkonto.

3. Ditt brukarkonto

Via ditt brukarkonto har du tillgång till de elektroniska ansökningsblanketterna för de moduler som är öppna för ansökningar. Dessa hittar du på sidan Öppna program/moduler.

I ett senare skede av ansökningsprocessen fungerar brukarkontot som ett kommunikationsmedel mellan den sökande/bidragsmottagaren och Kulturkontakt Nord, bl.a. sparas din ansökning som en pdf-kopia i 'Mina ansökningar' och information från Kulturkontakt Nord angående din ansökning sparas i 'Meddelande arkiv'.

Under 'Mitt konto' finns informationen om den sökande som fyllts i då du upprättade ditt brukarkonto.

Sökande, speciellt individer, arbetsgrupper och organisationer, bör alltid använda samma brukarkonto när de ansöker om bidrag från Kulturkontakt Nord.

OBS! Byt inte typ av sökande på 'Mitt konto'. Typ av sökande definierar vem den sökande är: individ, grupp eller organisation. Som kontaktperson använd inte samma brukarkonto för ansökningar som individ eller vice versa. En kontaktperson är inte själva sökanden, utan han/hon representerar den sökande, som t.ex. är en grupp eller organisation.

3.1. Glömt lösenord

Du kan återskapa förlorat lösenord genom att använda 'Glömt lösenord' – funktionen på http://applications.kknord.org/user/lostPwd.php.
Du får per e-post ett tillfälligt lösenord som du kan använda för att logga in på ditt brukarkonto. Ändra gärna det varaktiga lösenordet till ett nytt på 'Mitt konto' när du loggar in.

Ifall du inte har fått ett nytt lösenord per e-post skall du kontrollera din skräppost. En del operatörer, t.ex. Hotmail har effektiva filter för skräppost som kan blockera e-post som sänds från Kulturkontakt Nord. Kontakta Kulturkontakt Nord om du inte har fått e-post med ett nytt lösenord.

3.2. Ändringar i ansökarens kontaktinformation

Du kan göra ändringar i dina kontaktuppgifter på 'Mitt konto'. Ändringarna träder i kraft när du sparar ändringarna med OK och loggar in på nytt till ditt brukarkonto.

Byt inte typ av sökande på 'Mitt konto'. Ansökartyp definierar vem ansökaren är: individ, grupp eller organisation.

4. Att fylla i och sända en ansökning

Du måste logga in via ditt brukarkonto för att påbörja en ny ansökning och fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Fyll noggrant i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningarna.

4.1. Allmänt om ansökningsblanketter

Var finns ansökningsblanketterna?

För att finna ansökningsblanketterna måste du logga in via ditt brukarkonto. Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på sidan 'Öppna program/moduler'.

Ansökningsblanketterna är tillgängliga endast under de tider då programmet eller modulen är öppen för ansökningar. Du finner information om ansökningstider/frister här.

Förhandsgranskning av ansökningsblanketterna

Du kan på förhand bekanta dig med ansökningsblanketterna för de moduler som är öppna för ansökningar. De finns som pdf-dokument som du kan ladda ner här.

4.2. Att fylla i en ansökningsblankett

När ifyllandet av en ny ansökningsblankett påbörjas bör ansökaren kontrollera att informationen om den sökande på 'Mitt konto' är korrekt. Om den är korrekt kan du gå vidare till ansökningsblanketten eller vid behov korrigera dina uppgifter. OBS! Byt inte typ av ansökare på Mitt konto. Ansökaren måste alltid använda samma brukarkonto för sina ansökningar. (Ansökartyp definierar ansökaren: individ, grupp eller organisation. En kontaktperson är inte sökande, utan han/hon representerar den sökande, som t.ex. är en grupp eller organisation.)

Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Vissa fält i blanketten är låsta och om informationen inte är korrekt skriven eller om obligatoriska fält lämnas tomma, kan du inte fortsätta till nästa sida. De inkorrekta fälten markeras med rött. Du kan fortsätta till nästa sida när all information är korrekt inskriven. T.ex. fältet för projektbeskrivningen är ett låst fält och accepterar endast ett begränsat antal tecken.

Du kan spara varje sida av din ansökningsblankett separat. Du kan gå tillbaka till en föregående sida för att göra ändringar. Du har tillgång till din påbörjade ansökning via ditt brukarkonto tills du sänder den till Kulturkontakt Nord.

4.3. Bilagor

Vänligen notera att besluten tas primärt på basen av själva ansökningen och den begärda bilagan om budgeten. Andra bilagor är valfria.

Ett begränsat antal bilagor (totalt 5 Mb) kan bifogas elektroniskt - t.ex. tilläggsmaterial så som bilder, ljudfiler etc.

Kulturkontakt Nord accepterar följande filformat: text (*.rtf, *.doc, *.pdf), bilder (*.jpg, *.pdf) , audio (*.mp3)

4.4. Ansökningens språk

Du kan skriva din ansökan på åtta olika språk: danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska och grönländska samt engelska.

Observera att ansökningar på finska, färöiska, grönländska och isländska kommer att översättas för att de sakkunniga skall kunna behandla ansökningarna. Därför är det viktigt att du formulerar din ansökning så klart och tydligt som möjligt för att undgå att något går förlorat i översättningen eller kan missförstås.

De elektroniska ansökningsblanketterna finns i två versioner: svenska och engelska. Webbformuläret kommer inte att översättas till finska, färöiska, grönländska och isländska.

Vänligen notera att översättning från flera språk kan leda till att behandlingen av ansökningarna tar längre tid.

4.5. Valuta och siffror

Summor och budget anges i euro. Observera att du inte skall använda mellanslag, punkt eller kommatecken i siffror, skriv endast hela tal, t.ex. €5000. För att omvandla summor till euro kan du använda t .ex. online valutakonvertern XE på www.xe.com.

4.6. Sänd ansökningen till Kulturkontakt Nord

När ansökningen är färdig och du har kontrollerat att allt är på plats kan du sända den till Kulturkontakt Nord. Detta sker på ansökningsblankettens sista sida.

Sökande kan sända endast en ansökning per modul och ansökningsfrist.

5. Efter att du sänt ansökningen till Kulturkontakt Nord

Du får per e-post en bekräftelse på att Kulturkontakt Nord har mottagit din ansökning och en pdf-kopia av din ansökning sparas på ditt brukarkonto. Ifall du inte har får bekräftelsen per e-post, skall du kontrollera din skräppost. För att undgå att e-post från Kulturkontakt Nord klassificeras som skräppost kan du lägga Kulturkontakt Nord i förteckningen över säkra avsändare.

5.1. Ansökningens id-nummer

När du har sänt in din ansökning tilldelas den ett ansöknings-ID nummer. Om du behöver vara i kontakt med Kulturkontakt Nord om din ansökning bör du hänvisa till detta ansöknings-ID nummer. Du hittar numret i bekräftelsebrevet och i meddelandet som sparas i 'Meddelande arkiv' i den sökandes brukarkonto samt i pdf-kopian av din ansökning.

5.2. Behandlingstid

Behandlingen av ansökningarna tar cirka åtta veckor efter det att ansökningsfristen löpt ut.

6. Besked om bidrag

6.1. Besked om besluten

Alla sökande får besked om besluten per e-post och meddelandet sparas även i 'Meddelande arkiv' i den sökandes brukarkonto.

 

Frågor

Om du har ytterligare frågor, kontakta oss:  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Facebook

Senaste showcase

11.11.2014

Showcase: MultiCool Nord

Film fra Sør (Oslo), Salaam Film og Dialog (København) og Antirasistiska...
24.09.2014

Showcase: Your choice!

Hvordan styrker man både inter- og ungdomskultur i Norden? ”Your...