Kompetensutveckling

Kultur- och konstprogrammet
Kompetensutveckling

Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter. Det övergripande målet är främja nya impulser och initiativ på kulturområdet och att bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten både inom och utanför Norden.

Vad kan man söka stöd för?

Att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Nyckelordet är innovation, vilket innebär utveckling och prövande av nya idéer, koncept och processer. Projekten kan innebära att

 • samla in och sprida kunskap eller erfarenheter och på att utveckla nya arbetsmetoder
 • att dela med sig av kunskaper och expertis
 • att skapa rum för en kritisk diskurs genom diskussion och debatter


Detta kan ske i form av till exempel seminarier, workshops, mästarklasser  och kurser inom alla kultur- och konstfält. Stödet kan avse alla slags kostnader som är direkt förbundna med projektet.

Bidrag beviljas inte för privata studier, enskilda personers deltagande i kurser eller dylikt.

Tidsram och belopp

I ansökan väljer man en av tre typer av projekt:

Förberedande projekt
Ett förberedande projekt är en undersökning för att undersöka och klargöra  förutsättningar för ett större projekt. Finansiering för ett förberedande projekt leder inte automatiskt till att man får bidrag till ett större projekt. Förberedande projekt kan finansieras i sin helhet med upp till 13 000 Euro.

Pilotprojekt
Ett pilotprojekt är ett försök i mindre skala av ett större projekt. Längden på ett pilotprojekt är begränsat till ett år. Finansiering för ett pilotprojekt leder inte automatiskt till att man får bidrag till ett större projekt. Pilotprojekt kan finansieras med upp till 40 000 Euro, men bidraget från Kulturkontakt Nord kan utgöra maximalt 75 % av projektets totala budget.

Projekt
Ett projekt är en helhet som har en tydlig tidsram och budget. Ett projekt kan pågå upp till tre år. Ett projekt kan finansieras med upp till 100 000 Euro, men bidraget från Kulturkontakt Nord kan utgöra maximalt 50 % av projektets totala budget.

Vem kan söka?

Stödet är öppet för professionella samt för amatör- och frivilligsektorn inom alla kultur- och konstfält.

 •     Enskilda individer
 •     Grupper
 •     Organisationer och institutioner
 •     Organisationer och sammanslutningar som arbetar med kulturaktörer och konstnärer

Ansökande behöver inte vara bosatt eller verksam i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Bedömningskriterier

Kvalitet och nytänkande är väsentliga kriterier vid utdelningen av stödet.

Utveckling, kommunikation och internationellt samarbete
Det främsta målet med stödet är utveckling. Begreppet utveckling betyder i detta sammanhang: nytolkning, nyskapande och förnyelse av metoder, presentations- och samarbetsformer.

Det läggs vidare stor vikt på förmedling till publiken, men också förmedling mellan professionella aktörer och miljöer. Detta kan ske genom att de medverkande aktörerna utväxlar erfarenheter och kunskap bland annat om arbetsprocesserna under projektets olika faser.

Stödet ska bidra till att stimulera och stödja samarbete och växelverkan mellan de nordiska länderna och den övriga världen. Ett av syftena är att synliggöra kulturell mångfald regionalt, nationellt och internationellt.

Den nordiska dimensionen

I detta sammanhang betyder den nordiska dimensionen att projektet ska

 • involvera deltagare från minst tre länder. Av dessa bör minst två vara nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och/eller Färöarna, Grönland och Åland. 
Man kan fungera som arrangör, vara deltagande i projektet eller till exempel bidra med ett nordiskt tema. Detta är minimikravet för att uppfylla riktlinjerna och för att kvalificera sig för att ansöka om finansiering.
 • främja samarbete och utökade kontakter mellan de nordiska länderna
 • stärka den nordiska dimensionen i det kulturella livet i länderna och i Norden
 • bidra till en ökad förståelse för likheterna och skillnaderna mellan de nordiska länderna
 • öka kunskaperna om nordiska konstnärer och deras verk

I de fall då det handlar om nordiskt deltagande i internationella projekt ska det nordiska deltagandet ha en betydande påverkan på innehållet i projektet och ska vara tydligt motiverat i ansökan.

Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013−2020


Nordiska ministerrådets strategi för kultursamarbetet 2013-2020 har fem huvudteman. Genom Kultur- och konstprogrammet stöder man gärna projekt som behandlar dessa prioriterade områden:

 • Det hållbara Norden
 • Det kreativa Norden
 • Det interkulturella Norden
 • Det unga Norden
 • Det digitala Norden

Dessa teman har dock inga kvoter inom ramarna för Kultur- och konstprogrammet och där beviljas också stöd till andra projekt. Läs mera om kultursamarbetsstrategin - norden.org.

Stöd från andra nordiska organisationer
Man kan söka stöd även från andra organisationer under Nordiska Ministerr, såsom Nordisk Kulturfond, för samma projekt, men den samlade finansieringen ur nordiska källor får utgöra maximalt 85 % av projektets totala budget.

Ej stöd till film- och tv-produktion eller datorspel
Bidrag ges inte till produktion av film och tv eller datorspel) eftersom dessa får stöd av Nordisk Film- & TV-fond respektive Nordiska Datorspelprogrammet. Man kan dock söka stöd för filmkulturella projekt, till exempel förmedlings- eller kompetensutvecklingsprojekt.

Ej stöd till påbörjade projekt och återkommande verksamheter
Stöd ges inte till projekt som påbörjats före sista ansökningsdag. Stödet är heller ej avsett för återkommande projekt och verksamheter.

Ansökningstider 2016

Kompetensutveckling

05.02.2016 - 08.03.2016

18.08.2016 - 19.09.2016

Förhandsgranskning